DANH MỤC CHÍNH
HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-11-05-2016-04-img0 Ảnh-11-05-2016-04-img1 Ảnh-11-05-2016-04-img2 Ảnh-11-05-2016-04-img3 Ảnh-11-05-2016-04-img4 Ảnh-11-05-2016-04-img5 Ảnh-11-05-2016-04-img6 Ảnh-11-05-2016-04-img7 Ảnh-11-05-2016-04-img8 Ảnh-11-05-2016-04-img9
Nghiên cứu khoa học
Thứ năm, 10/03/2016 - 19:26

Tóm tắt đề tài NCKH cấp Học viện 2014: THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU VIỆT NAM THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS Nguyễn Tiến Thuận

Thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam theo hướng bền vững là một vấn đề có tính cấp bách để đảm bảo hoạt động xuất khẩu có hiệu quả kinh tế cao và đáp ứng được nhu cầu nhập khẩu, đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước.

Nội dung của đề tài đã làm rõ các vấn đề có tính lý luận trong việc thúc đẩy xuất khẩu theo hướng bền vững, kinh nghiệm của các nước trong việc thúc đẩy xuất khẩu thoe hướng bền vững từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Mặt khác, đề tài cũng đã tiến hành đánh giá một cách trung thực, khách quan hoạt động xuất khẩu của nước ta theo hướng bền vững trong thời gian qua, chỉ ra những mặt đã đạt được và những mặt còn tồn tại của hoạt động xuất khẩu theo hướng bền vững.

Trên cơ sở những nguyên nhân của các mặt còn tồn tại trong việc thúc đẩy xuất khẩu Việt Nam theo hướng bền vững, đề tài đã đưa ra 4 quan điểm và 5 nhóm giải pháp lớn nhằm từng bước thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới theo hướng bền vững có hiệu quả.

 

                                                           Chủ nhiệm đề tài

 

 

                                                          Nguyễn Tiến Thuận

Số lần đọc: 2846